• Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • Technik chłodnictwa i klimatyzacji

  Technik chłodnictwa i klimatyzacji - Nowość!!!

 • Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

  Technik Elektronik - Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

 • Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

  Technik Elektronik - Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

 • Mechatronik

  Technik Mechatronik

 • Mechatronik

  Technik Mechatronik

 • E-sport i grafika w wirtualnej rzeczywistości

  Fototechnik z innowacją: E-sport i grafika w wirtualnej rzeczywistości

 • Fotograf

  Fotograf

 • Technik geodeta

  Technik geodeta

 • Technik geodeta

  Technik geodeta

 • drukarz

  Chcesz mieć dobrze płatną pracę zostań drukarzem

 • drukarz

  Drukarz

 • Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

  Monter Elektronik - Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

 • Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej

  Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej

 • Mechanik monter maszyn i urządzeń

  Mechanik monter maszyn i urządzeń

 • Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w CzęstochowieSztuka czytania jest niby nowym zmysłem, nieskończenie głębszym
i rozleglejszym od wzroku

Bolesław Prus

 

 

Biblioteka i Czytelnia Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa

Nauczyciele bibliotekarze
 Małgorzata Wadowska & Magdalena Wójcikiewicz

Godziny pracy biblioteki szkolnej

 

Dni tygodnia

Godziny

Poniedziałek

8.00 – 15.30

Wtorek

8.00 – 15.30

Środa

8.00 – 15.30

Czwartek

8.00 – 15.30

Piątek

8.00 – 14.30

 
REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

Postanowienia ogólne

 

1.      Ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice.

2.      Czytelnicy (uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice) mają prawodo bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

3.      Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.

4.      Zbiory biblioteczne udostępniane są użytkownikom na miejscu w czytelni lub wypożyczane są do domu. Zainteresowani nauczyciele mogą wypożyczyć potrzebne im materiały do pracowni na lekcje.

5.      Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone z biblioteki materiały.

6.      Książki i inne materiały biblioteczne należy szanować. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

7.      Uczniom szczególnie zaangażowanym w realizację różnorodnych działań biblioteki rozwijających czytelnictwo, wrażliwość kulturową i społeczną mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

 

Regulamin wypożyczalni

1.     Uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy mogą wypożyczać zbiory biblioteczne wyłącznie na swoje nazwiska.

2.      Rodzice mogą wypożyczać  materiały biblioteczne na podstawie kart czytelniczych uczniów.

3.     Jednorazowo można wypożyczyć  cztery książki na okres jednego miesiąca i jeden dokument audiowizualny na okres jednego tygodnia.
W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych materiałów.

4.     Biblioteka może czytelnikowi przesunąć termin zwrotu wypożyczonych książek (innych materiałów), jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych użytkowników.

5.      Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję.

6.      W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki (innego dokumentu) czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.

7.      Pod koniec roku szkolnego książki (inne dokumenty ) powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.

8.      Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, pracownicy) powinni podpisać w bibliotece kartę obiegową  potwierdzającą zwrot wypożyczonych materiałów.

 

Regulamin czytelni

1.   Każdy odwiedzający czytelnię wpisuje się do zeszytu odwiedzin.

2.      W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki. Dostęp do zbiorów czytelni jest wolny.

3.      Niektóre wydawnictwa z księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczone do domu pod koniec pracy biblioteki, pod warunkiem zwrotu następnego dnia przed lekcjami.

4.      W czytelni obowiązuje cisza.

5.      W czytelni nie wolno spożywać posiłków.

6.      Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych określa odrębny regulamin.

 Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych

1. Z komputerów można korzystać jedynie za zgodą bibliotekarza, po wpisaniu się do zeszytu odwiedzin czytelni.

2.  Komputery w bibliotece przeznaczone są wyłącznie do celów edukacyjnych.

3.Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie z internetu oraz zbiorów multimedialnych znajdujących się w bibliotece.

4.  Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.

5.Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby.

6.Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.

7. Użytkownik odpowiada materialnie za ewentualne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania powstałe z jego winy.

8.   Korzystając z komputera zabrania się wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

9. Podczas pracy należy zachować spokój, dbać o porządek i przestrzegać elementarnych zasad etyki internauty.

10.W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika komputera.

Zatwierdzono dnia 04.09.2017 r.