• zsprus
 • ZSPRUS Częstochowa

  Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie

 • Fototechnik Częstochowa

  Fototechnik

 • Geodeta Częstochowa

  Technik Geodeta

 • Elektronik Częstochowa

  Technik Elektronik

 • Hutnik Częstochowa

  Technik Hutnik

 • Mechatronik Częstochowa

  Technik MechatronikZespół Szkół im. Bolesława Prusa

istnieje od września 2002 roku, powstał z  połączenia dwóch szkół

Zespołu Szkół Elektroniczno -  Mechanicznych  im .Bolesława Prusa (istniejącego od 1946 r.)

Zespołu Szkół nr.3 im. Stanisława Staszica


.::Historia  Zespółu Szkół Elektroniczno - Mechanicznych ::.

 Swój początek bierze 5 maja 1946r. jako Szkoła Przemysłowa Państwowej Huty "Częstochowa". Szkoła mieściła się przy ulicy Okrzei 70 i uczyła początkowo 33 uczniów. Obowiązki dyrektora powierzono inż. Marianowi Skwarze.
Od 1 września 1946r. na stanowisko dyrektora powołany został mgr Józef Gurgul.
W 1948r. szkoła przenosi się do nowego budynku przy ul. Łukaśińskiego 48/50 pod nazwą Zasadnicza Szkoła Hutniczo - Elektryczna. Od 1946r. do szkoły przyjmowane są dziewczęta . Tworzy się wyraźny podział na dwa typy szkół : niższy, czyli Szkółkę Zawodową i wyższy, czyli Technikum. Kierownictwo nad Szkołą Zawodową objął Karol Maszczyński, natomiast funkcję dyrektora Technikum Hutniczego pełnił inż. Walenty Kopecki. Szkoła Zawodowa przyjmuje jednocześnie opiekę nad warsztatami szkolnymi.
W 1950r. Technikum Hutnicze przenosi się do nowego budynku. Duże zainteresowanie młodzieży kształceniem się w obu szkołach zmusza władze oświatowe do rozpoczęcia w 1951r. budowy internatu.
W roku szkolnym 1953/54 zostaje oddany do użytku internat przy ul. Prusa. W tym samym roku szkolnym funkcję dyrektora szkoły obejmuje Stefan Strojny.
W listopadzie 1956r. w 10 rocznicę powstania szkoły odbył się I zjazd absolwentów Technikum Hutniczego. W roku szkolnym 1957r. następuje reorganizacja szkolnictwa zawodowego. Technikum Hutnicze staje się szkołą podległą Ministerstwu Oświaty .Wydłużony zostaje cykl nauki w technikum do 5 lat. W roku szkolnym 1958/59 następuje połączenie Technikum Hutniczego i Zasadniczej Szkoły Hutniczej. Dyrektorem zostaje Stefan Strojny. W roku szkolnym 1958/59 powołana zostaje szkoła dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, która początkowo otrzymuje nazwę Liceum Mechanicznego, a od 1960 r. - Technikum Rzemieślniczegor. Pomaturalnym Studium Mechanicznym, a następnie Policealnym Studium Zawodowym. W szkole tej tytuły techników mają możliwość zdobycia absolwenci liceów ogólnokształcących. Od 1 września 1972 r. wszystkie typy szkół działają w jednym zespole zwanym Zespołem Szkół Zawodowych nr 13. W tym samym roku otwarte zostaje Liceum Zawodowe przygotowujące robotników wykwalifikowanych. Tym samym w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 funkcjonuje 3 - letnie Liceum Mechaniczne na podbudowie ZSZ, Policealne Studium Zawodowe jedno - i dwuletnie. Do tego czasu mury szkoły opuściło 2209 absolwentów z tytułem technika, 1960 absolwentów Policealnego Studium Zawodowego. W roku szkolnym 1973/74 kończy działalność Zasadnicza Szkoła Metalowa. Ostatni jej uczniowie wychodzą w czerwcu 1974 .
Od 1 września 1980 r. Zespół Szkół Zawodowych nr 3 przemianowany zostaje na Zespół Szkół Mechanicznych a w roku 1990 Zespół Szkół Elektro - Mechanicznych. W składzie Zespołu funkcjonują Liceum Techniczne, Technikum, Technikum po ZSZ, Zasadnicza Szkoła Zawodowa. W 1991 roku stanowisko dyrektora szkoły obejmuje Ryszard Gajda. Cztery lata później szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkół Elektroniczno - Mechanicznych im. Bolesława Prusa...


Historia Zespółu szkół im. Stanisława Staszica

Nasze korzenie sięgają roku 1958, kiedy to 1 września została otwarta przyzakładowa Szkoła Zawodowa przy Hucie im. Bolesława Bieruta w Częstochowie. Szkołę umieszczono na prawach „sublokatora” na parterze ówczesnych Warsztatów Zespołu Szkół Mechanicznych przy ulicy Łukaśińskiego 32/38. Otwarto dwie klasy pierwsze: wielkopiecownik i stalownik. Pierwszym historycznym dyrektorem został Janusz Kurski.                 Rok szkolny 1960/61 przyniósł dobre zmiany. Szkoła zajęła całe pierwsze piętro. Naukę rozpoczęło pięć klas.    Z dniem 1 września 1962 roku zostało otwarte Trzyletnie Technikum Mechaniczno-Hutnicze dla Pracujących na Podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Huty im. Bolesława Bieruta w Częstochowie. Dyrektorem Technikum został Zdzisław Jasinkiewicz. W 1965 roku pierwsi technicy w liczbie 29 ze świadectwami dojrzałości opuścili mury szkoły. W dniu 25 kwietnia 1966 roku nastąpiło wręczenie Zasadniczej Szkole Zawodowej sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski Szkoły. Z dniem 1 września 1967 roku otwarto przy istniejącej Zasadniczej Szkole Zawodowej dla Pracujących Młodocianych klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowych dla Pracujących Dorosłych.  Z dniem 1 września 1970 roku dyrektorem Zasadniczej Szkoły Zawodowej zostaje mianowany Zdzisław Bruś.    W roku szkolnym 1972/73 przy Zasadniczej Szkole Zawodowej rozpoczęła naukę jedna klasa pierwsza Liceum Zawodowego licząca 39 uczniów, której wychowawczynią została Anita Formicka. W czerwcu 1976 roku mury szkoły opuścili pierwsi absolwenci Liceum Zawodowego w liczbie trzydziestu wykwalifikowanych robotników ze świadectwami dojrzałości.Z dniem 1 września 1974 roku szkoły:
Przyzakładowa Szkoła Zawodowa, Trzyletnie Technikum Mechaniczno-Hutnicze dla Pracujących na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Huty im. Bolesława Bieruta zostały scalone w jeden zbiorczy zakład szkolny pod wspólną nazwą: Zespół Szkół Zawodowych im. Bolesława Bieruta w Częstochowie.Pod koniec lat siedemdziesiątych powstała szansa rozbudowy szkoły o nowe kompleksy obiektów szkolnych, niestety po kilku latach inwestycja została wstrzymana, a teren przekazany pod budownictwo mieszkaniowe. Skończył się piękny sen o nowej szkole, pozostała szara rzeczywistość w adaptowanym budynku hotelowym przy ulicy Łukaśińskiego 24 W roku szkolnym 1998/99 nowym patronem szkoły zostaje Stanisław Staszic i odtąd nowa pełna nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Częstochowie. Dzisiaj w naszej szkole uczy się już 1033 uczniów w czterech oddziałach:

 


Historia Zespołu Szkół NR 11

im. Bolesława Prusa

1 września 2002 – połączenie Zespołu Szkół Elektroniczno – Mechanicznych im. B. Prusa i Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica; powołanie Zespołu Szkół przy ul. Prusa pod dyrekcją mgr. Artura Zacharskiego; podjęcie przez nauczycieli, uczniów i RR działań o powrót patrona
8 kwietnia 2003 – ponowne nadanie szkole imienia Bolesława Prusa z udziałem Prezydenta Miasta Częstochowy Tadeusza Wrony, poświęcenie sztandaru
2003 – uruchomienie strony internetowej Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa
2005 – rozpoczęcie przez uczniów nauki w nowym zawodzie: mechatronik
2006 – obchody 60. rocznicy powstania szkoły z udziałem władz oświatowych
1 września2007 - powołanie na stanowisko dyrektora mgr. inż. Dariusza Rataja; powstanie nowej pracowni komputerowej w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół”; zainaugurowanie Rajdów Integracyjnych klas pierwszych
2008 – rozpoczęcie przez uczniów nauki w nowym kierunku: technik geodeta; pierwsze uczestnictwo młodzieży kształcącej się w tym zawodzie w Gis Day – projekcie o zasięgu światowym, zainicjowanym przez Towarzystwo National Geographic; zainaugurowanie obchodów Dnia Rodzica
2008 – powstanie nowej pracowni geodezyjnej, wyposażonej w nowoczesny sprzęt geodezyjny, dzięki projektowi „Idziemy w parze, ja i mój zawód”, finansowanemu z funduszów Unii Europejskiej. Do pracowni zakupiono: tachimetr elektroniczny TopCon GPT 3107N, teodolity, niwelatory, komplety tyczek, stojaki, łaty niwelacyjne, statywy, taśmy geodezyjne, ruletki oraz szkicowniki. Dyrektor, nauczyciele oraz uczniowie systematycznie pracowali nad rozwojem kierunku. 
2009 – przystąpienie Zespołu Szkół im. B. Prusa do projektu „Idziemy w parze ja i mój zawód”; uzyskanie przez uczniów wysokich wyróżnień i nagród na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim (Mariusz Chwist laureatem XXXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej)
2010 - rozpoczęcie przez uczniów nauki w zawodzie: fototechnik; pierwsze ich sukcesy
2011 – przystąpienie szkoły do projektu: „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość” oraz międzynarodowego programu Comenius
2011 – geodeci zadebiutowali w Olimpiadzie Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, w kolejnym roku drużyna zdobyła 15 miejsce w Polsce, najwyższe spośród szkół województwa śląskiego. Obecnie do udziału w etapie okręgowo-centralnym w Opolu przygotowuje się Piotr Szwedziński, uczeń klasy III GT.
1 września 2012 – przekształcenie Internatu Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Bursę Miejską
2012 – podpisanie przez dyrektora, pana Dariusza Rataja dwóch listów intencyjnych: z wiceprezesem ISD Huty Częstochowa panem Andrzejem Jakubowem ,w celu powrotu szkoły do tradycji kształcenia hutników oraz w imieniu prezesa firmy „Satel”, panem Maciejem Domagalskim– koordynatorem projektu eduSatel, w celu podnoszenia kwalifikacji i wiedzy uczniów w zakresie zaawansowanych rozwiązań branży technicznej, ochrony mienia i elektronicznych systemów zabezpieczeń; 
2012 powstanie w szkole nowej pracowni Laboratorium Systemów Alarmowych opartej o innowacyjny program nauczania zajęć praktycznych eduSatel, dla zawodu technik elektronik. Program uwzględnia najnowsze osiągnięcia z dziedziny elektroniki, a także umożliwia uczniom lepsze przygotowanie się do wymogów współczesnego rynku pracy. 
2013 – podpisanie porozumienia między wiceprezesem Zakładu Rerexpol Alchemia S.A. panem Markiem Misiakiewiczem, a dyrektorem Zespołu Szkół im. B. Prusa panem Dariuszem Ratajem, współpraca ma służyć skorelowaniu wiedzy teoretycznej z praktyczną w zawodach technik informatyk, technik mechatronik oraz operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej;
2013 - przystąpienie szkoły do projektu „Akademia młodego zawodowca”; sukcesy uczniów w finałach: I Olimpiady o Odnawialnych Źródłach Energii oraz XXXVI Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej i XXXV Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej; powołanie do życia Stowarzyszenia Uczniów, Rodziców i Pracowników „PRUS”