• Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • Mechatronik

  Technik Mechatronik

 • Mechatronik

  Technik Mechatronik

 • Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

  Technik Elektronik - Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

 • Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

  Technik Elektronik - Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

 • E-sport i grafika w wirtualnej rzeczywistości

  Fototechnik z innowacją: E-sport i grafika w wirtualnej rzeczywistości

 • Fotograf

  Fotograf

 • Technik geodeta

  Technik geodeta

 • Technik geodeta

  Technik geodeta

 • drukarz

  Chcesz mieć dobrze płatną pracę zostań drukarzem

 • drukarz

  Drukarz

 • Mechanik monter maszyn i urządzeń

  Mechanik monter maszyn i urządzeń

 • Elektronik

  Elektronik

 • Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • XLII OOWEE ZSPRUS

  OOWEE

 • Technik automatyk

  Technik automatyk - Nowość!!!

 • Technik automatyk

  Technik automatyk - Nowość!!!

 • Mechatronik

  Mechatronik

 • Mechatronik

  Mechatronik

 • Mechatronik

Stypendium dla uczniów
news-1124

Stypendium dla uczniów

STYPENDIA SZKOLNE !!!!!!!!!!!!!

 

Aby otrzymać stypendium, w rodzinie powinna zostać zidentyfikowana przynajmniej jedna z okoliczności, zawarta w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj. w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

KRYTERIUM DOCHODOWE

Stypendia są przyznawane osobom w trudnej sytuacji materialnej, obowiązują więc progi dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej – obecnie kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 528 zł.

JAK UZYSKAĆ STYPENDIUM?

 • Należy złożyć wniosek (można go pobrać ze strony internetowej MOPS w Częstochowie lub u pedagoga).
 • Wydawaniem decyzji i wypłatą środków zajmuje się w Częstochowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, natomiast wnioski wraz z pełnym kompletem dokumentów należy składać w szkołach.
 • Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek: rodziców/opiekunów prawnych, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły.

WAŻNE TERMINY

 • Uwaga! Obowiązują ściśle określone w ustawie terminy.
 • Wnioski dotyczące uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych można składać do 11 września – do pedagoga szkolnego,

WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIUM

 • MOPS w Częstochowie przyznaje pomoc tylko osobom zamieszkałym na terenie miasta Częstochowy.
 • Rozpatrywane będą tylko wnioski wraz z pełną dokumentacją, zawierające wszystkie informacje niezbędne do udzielenia pomocy w postaci stypendium szkolnego (wymienione w druku wniosku). Wnioskodawcy zobowiązani są także do przedstawienia informacji o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych – rozliczenie dochodu wskazanego w rocznym zeznaniu podatkowym za rok ubiegły.
 • Warto pamiętać, że świadczenie wychowawcze „500 +” nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.