• Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • Mechatronik

  Technik Mechatronik

 • Mechatronik

  Technik Mechatronik

 • Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

  Technik Elektronik - Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

 • Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

  Technik Elektronik - Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

 • Technik fotografii i multimediów

  Technik fotografii i multimediów

 • Fotograf

  Fotograf

 • Technik geodeta

  Technik geodeta

 • Technik geodeta

  Technik geodeta

 • drukarz

  Chcesz mieć dobrze płatną pracę zostań drukarzem

 • Drukarz offsetowy

  Drukarz offsetowy

 • Mechanik monter maszyn i urządzeń

  Mechanik monter maszyn i urządzeń

 • Elektronik

  Elektronik

 • Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • XLII OOWEE ZSPRUS

  OOWEE

 • Technik automatyk

  Technik automatyk - Nowość!!!

 • Technik automatyk

  Technik automatyk - Nowość!!!

 • Mechatronik

  Mechatronik

 • Mechatronik

  Mechatronik

 • Mechatronik
Technik technologii szkła - nadzoruje oraz kontroluje operacje jednostkowe związane z wytwarzaniem szkła budowlanego, opakowaniowego, gospodarczego i technicznego. Ponadto opracowuje dokumentację dotyczącą wielkości produkcji i warunków, w jakich ona przebiega.

Technik technologii szkła powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- czytanie rysunku technicznego oraz wykonywanie rysunków, schematów maszyn, urządzeń, instalacji;

- opracowywanie dokumentacji technicznej i technologicznej stanowiskowej i obiegowej dotyczącej procesów produkcyjnych;

- organizowanie i nadzorowanie wytwarzania szkła budowlanego, opakowaniowego, gospodarczego i technicznego, w tym jego obróbki i zdobienia;

- kontrolowanie przestrzegania instrukcji technologicznych w poszczególnych fazach procesu produkcyjnego;

- dobieranie i stosowanie właściwych receptur i surowców do sporządzania zestawu na podstawie składu chemicznego szkła;

- stosowanie metod okresowych i ciągłych w procesach topienia różnych mas szklanych;

- dobieranie i regulowanie parametrów procesu technologicznego podczas produkcji szkła oraz analizowanie wpływu zalecanych parametrów na jakość wyrobów;

- stosowanie w projektowaniu i realizacji procesów technologicznych techniki komputerowej;

- współdziałanie z plastykami podczas wykańczania i zdobienia różnymi technikami wyrobów szklarskich.

Przedmioty zawodowe.

Kształcenie zawodowe obejmuje następujące przedmioty: technologia szkła, maszyny i urządzenia do produkcji szkła, podstawy planowania procesów technologicznych, działalność gospodarcza w branży szklarskiej, język obcy w branży szklarskiej.

Zestawy efektów kształcenia w zawodzie.

Sporządzanie zestawów szklarskich i topienie mas szklanych, formowanie wyrobów ze szkła sposobem ręcznym, formowanie wyrobów ze szkła sposobem mechanicznym; wykańczanie, zdobienie oraz przetwarzanie wyrobów ze szkła, wykonywanie badań laboratoryjnych surowców szklarskich, szkła i wyrobów ze szkła, organizowanie procesów sporządzania zestawów szklarskich i topienia mas szklanych, organizowanie procesów formowania, wykańczania, zdobienia i przetwórstwa wyrobów ze szkła.

Predyspozycje psychofizyczne, kompetencje społeczne i personalne.

Sprawny zmysł dotyku, koordynacja ruchowo-wzrokowo, dobry wzrok, rozumowanie logiczne, uzdolnienia techniczne, samodzielność, dokładność, wyobraźnia, umiejętność pracy w zespole, dobra pamięć wzrokowa, podzielność uwagi, zdolność twórczego myślenia, wyobraźnia przestrzenna i techniczna, zdolności manualne, organizacyjne, zdolność koncentracji uwagi, cierpliwość, odpowiedzialność, poczucie estetyki, potrzeba samodoskonalenia, spostrzegawczość, staranność.

Kwalifikacje:

A.1. - Wytwarzanie wyrobów ze szkła.

A.47. - Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła.